Услугите, които предлагаме

  • Изграждане на сондажи за вода до 450м. - роторно сондиране с права циркулация на промивния разтвор;
  • Ремонт, възстановяване и почистване на сондажи за вода - почистване на затлачени сондажи, подмяна на оборудване, аварийно-спасителни работи и др.;
  • Прокарване и оборудване на сондажи, усвояване на сондажи, изготвяне на доклади и обяснителни записки;
  • Изваждане и спускане на потопяеми помпи;
  • Проучвателни сондажи;
  • Пиезометрични сондажи;
  • Ерлифтни водочерпения;
  • Изработване на проекти за издаване на разрешителни от МОСВ за прокарване на сондажи;
  • Изготвяне на необходимите документи за издаване от МОСВ на разрешителни за водоползване;
  • Доставка на специални филтри тип Johnson, за най-финни пясъци;

Свържи се с нас